Fundacja
Animacji Społecznej
i Ekonomii Społecznej

zarządzanie

Zapraszamy na szkolenie

Nowa perspektywa finansowa 2021-2027 – nowe wyzwania, nowe zasady, nowe programy

Informacje podstawowe
Kategoria Fundaraising, pozyskiwanie środków, zarządzanie
Sposób dofinansowania Wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
Grupa docelowa usługi Podmioty zamierzające korzystać z Funduszy Europejskich 2021-2027 (EFS+, EFRR, FS, FST) i/lub Krajowego Planu Odbudowy (urzędy administracji publicznej szczebla rządowego i samorządowego, uczelnie, instytucje badawcze, oświatowe, kultury, szpitale, fundacje, stowarzyszenia, firmy
Minimalna liczba uczestników 1
Maksymalna liczba uczestników 15
Data zakończenia rekrutacji
Forma prowadzenia usługi Szkolenia realizujemy w formie online, hybrydowej lub stacjonarnej. Niezależnie od formy realizacji – zajęcia odbywają się w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. Nie nagrywamy szkoleń. Pomagamy w kwestiach technicznych.
Liczba godzin usługi 16
Podstawa uzyskania wpisu do świadczenia usługi Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0
Cel

Cel edukacyjny
Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie najważniejszych założeń nowej perspektywy finansowej obejmującej Fundusze Europejskie.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i metody walidacji
Uczestnicy nabędą umiejętności identyfikacji programów w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021–2027, zasad podziału funduszy, metod ich wdrażania.

 • Przygotowanie uczestniczek i uczestników do realizacji zadań związanych z nowym okresem programowania na lata 2021-2027.
 • Wskazanie przyszłym Beneficjentom możliwości sięgania po środki unijne na konkretne potrzeby rozwojowe.
 • Wprowadzenie w zasady aplikowania o środki unijne i ich rozliczania z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych.
 • Nabycie wiedzy pozwalającej na przygotowanie do procesu uruchamiania, dystrybucji i kontroli środków unijnych.

Uczestnicy i uczestniczki zobaczą, jakie projekty i przedsięwzięcia można będzie sfinansować z Funduszy Europejskich 2021-2027.

Szkolenie pozwoli zauważyć różnice i podobieństwa wobec perspektywy 2014-2020, a także przybliży zupełnie nowe zasady rozliczania projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem uproszczonych metod rozliczania wydatków oraz ułatwienia w projektach społecznych i edukacyjnych.

Metoda walidacji
Test teoretyczny zamknięty (jedno lub wielokrotnego wyboru).

Kwalifikacje i kompetencje

Kompetencje
Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się?

Tak, dokument potwierdzający kompetencję zawiera opis efektów uczenia się.

Pytanie 2. Czy dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji?

Tak, walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria weryfikacji.

Pytanie 3. Czy dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

Tak, dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielność procesów kształcenia i walidacji.

Program

Szkolenie stacjonarne – trwa 8 godzin dydaktycznych / dzień.

Szkolenie liczone jest w godzinach dydaktycznych: 1h=45 min.

Przerwy nie są wliczane w godziny szkolenia i mogą ulec nieznacznemu przesunięciu z uwagi na tempo pracy uczestników.

Program szkolenia:

 1. Nowy okres programowania na lata 2021-2027
  • Polskie i unijne akty prawne otwierające możliwości finansowania projektów
  • Nowy podział środków europejskich
  • Nowe cele polityki
  • Szanse i ryzyka nowego okresu programowania
 2. Nowe zasady finansowania projektów
  • Różne poziomy dofinansowania w zależności od źródła finansowania, regionu oraz Beneficjenta
  • Nowy podział na regiony słabiej i lepiej rozwinięte
  • Mechanizmy finansowania przedsięwzięć – zaliczka, refundacja, instrumenty finansowe, wsparcie warunkowe
 3. Zasady finansowania projektów w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027
 4. Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS)
 5. Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS)
 6. Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)
 7. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)
 8. Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW)
 9. Programy regionalne
  Równość, integracja i niedyskryminacja
  Zasady wyboru projektów i przedsięwzięć do dofinansowania
 10. Nowe zasady kwalifikowalności wydatków w Nowej Perspektywie 2021-2027
 11. Ogólne warunki kwalifikowalności wydatków w latach 2021-2027
 12. Matryca kwalifikowalności
 13. Wkład niepieniężny
 14. VAT – nadchodzi rewolucja?
 15. Zakupy środków trwałych i amortyzacja
 16. Trwałość projektów i przedsięwzięć
 17. Wynagrodzenia personelu
 18. Uproszczone formy rozliczania wydatków – nowe zasady, nowe możliwości
Harmonogram
Dzień 1
Przedmiot / temat zajęćProwadzącyData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Blok I / część I
Nowy okres programowania na lata 2021-2027
Ilona Pietrzak9:0010:301:30
Przerwa10:3010:450:15
Blok I / część II
Nowy okres programowania na lata 2021-2027
Ilona Pietrzak10:4512:151:30
Przerwa12:1512:300:15
Blok II / część I
Nowe zasady finansowania projektów
Ilona Pietrzak12:3014:001:30
Przerwa14:0014:150:15
Blok II / część II
Nowe zasady finansowania projektów
Ilona Pietrzak14:1515:451:30


Dzień 2
Przedmiot / temat zajęćProwadzącyData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Blok III
Zasady finansowania projektów w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027
Ilona Pietrzak9:009:450:45
Blok IV
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS)
Ilona Pietrzak9:4510:300:45
Przerwa10:3010:450:15
Blok V
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS)
Ilona Pietrzak10:4511:300:45
Blok VI
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)
Ilona Pietrzak11:3012:150:45
Przerwa12:1512:300:15
Blok VII
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)
Ilona Pietrzak12:3013:150:45
Blok VIII
Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW)
Ilona Pietrzak13:1514:000:45
Przerwa14:0014:150:15
Blok IX
Programy regionalne – Równość, integracja i niedyskryminacja
Ilona Pietrzak14:1515:000:45
Blok X
Programy regionalne – Zasady wyboru projektów i przedsięwzięć do dofinansowania
Ilona Pietrzak15:0015:450:45


Dzień 3
Przedmiot / temat zajęćProwadzącyData realizacji zajęćGodzina rozpoczęciaGodzina zakończeniaLiczba godzin
Blok XI
Nowe zasady kwalifikowalności wydatków w Nowej Perspektywie 2021-2027
Ilona Pietrzak9:009:450:45
Blok XII
Ogólne warunki kwalifikowalności wydatków w latach 2021-2027
Ilona Pietrzak9:4510:300:45
Przerwa10:3010:450:15
Blok XIII
Matryca kwalifikowalności
Ilona Pietrzak10:4511:300:45
Blok XIV
Wkład niepieniężny
Ilona Pietrzak11:3012:150:45
Przerwa12:1512:300:15
Blok XV
VAT – nadchodzi rewolucja?
Ilona Pietrzak12:3013:150:45
Blok XVI
Zakupy środków trwałych i amortyzacja
Ilona Pietrzak13:1514:000:45
Przerwa14:0014:150:15
Blok XVII
Trwałość projektów i przedsięwzięć. Wynagrodzenia personelu
Ilona Pietrzak14:1515:000:45
Blok XVIII
Uproszczone formy rozliczania wydatków – nowe zasady, nowe możliwości
Ilona Pietrzak15:0015:450:45
Podsumowanie szkolenia15:4516:000:15
Cena

3900,00 PLN

Prowadzący
Prowadzący Ilona Pietrzak
Ilona Pietrzak

Wieloletni praktyk, trener/szkoleniowiec od 2011 roku, posiadający kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe w następujących dziedzinach:

 • fundraising
 • biuro i administracja
 • finanse i rachunkowość
 • zarządzanie i marketing

Informacje dodatkowe

W przypadku otrzymania dofinansowania na poziomie co najmniej 70% szkolenie będzie zwolnione z podatku VAT na podstawie par. 3. ust. 1 pkt 14 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień.

W przypadku szkoleń, które nie są dofinansowane na poziomie minimum 70% to ceny netto należy doliczyć 23% podatku VAT.

Szkolenie odbywa się zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące realizacji usług szkoleniowych.

Usługa jest realizowana w godzinach dydaktycznych (1 godzina dydaktyczna szkolenia = 45 minut).

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe w formie skryptu – opracowane przez trenera/wykładowcę, dyskusja interaktywna, pytania i odpowiedzi, wyjaśnianie wątpliwości.

Materiały szkoleniowe zawierają podsumowanie treści szkolenia i odwołania do źródeł wiedzy, na których zostały oparte, z poszanowaniem praw autorskich.

Materiały każdorazowo są dostosowane do poziomu wiedzy uczestników oraz potrzeb związanych z ewentualnymi niepełnosprawnościami.

Warunki uczestnictwa

Ukończone 18 lat.

Kontakt

biuro@fundacjaases.pl

ul. Michała Gierlotki 8
40-688 Katowice