Fundacja
Animacji Społecznej
i Ekonomii Społecznej

nOWES

Informacje o dofinansowaniu

nOWES to projekt realizowany w partnerstwie Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej, Rudzkiej Agencji Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o. oraz Fundacji Animacji Społecznej i Ekonomii Społecznej.

Okres realizacji projektu – 01.01.2024 – 31.12.2028
Całkowita wartość projektu wynosi 24 834 683.50 zł
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosi 24 308 775.57 zł

Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej 

O projekcie

Celem projektu jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej poprzez tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przedsiębiorstwach społecznych (PS) oraz wykorzystanie innych form wsparcia dla zwiększenia potencjału nowotworzonych oraz istniejących podmiotów ekonomii społecznej w subregionie centralno-zachodnim województwa śląskiego.

Kluczowym zadaniem będzie tworzenie miejsc pracy z wykorzystaniem bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie tych stanowisk w PS oraz innych źródeł finansowania publicznego (PFRON, Fundusz Pracy) , finansowanie zwrotne. Planuje się wspieranie istniejących oraz tworzenie nowych PS, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy w tym zakresie z jednostkami samorządu terytorialnego (JST) oraz przedsiębiorcami, co ułatwia tworzenie stabilnych podmiotów realizujących funkcje reintegracji zawodowej i społecznej w długim okresie.

Wzmocnienie działań reintegracyjnych będzie możliwe dzięki udzielaniu dofinansowań do realizacji indywidualnego planu reintegracyjnego dla osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym. Kompleksowym uzupełnieniem tych działań będą dodatkowe instrumenty wsparcia w postaci m.in. doradztwa, szkoleń, pakietów marketingowych i rozwojowych, służąc inicjowaniu tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej (PES) oraz wzrostowi efektywności istniejących w zakresie prowadzonej przez nie działalności statutowej i gospodarczej. Istotnym elementem wsparcia będą działania animacyjne ukierunkowane na aktywizację społeczności lokalnej oraz organizacji pozarządowych do podejmowania inicjatyw z obszaru ES.

Planowane efekty projektu zakładają stworzenie co najmniej 225 dobrej jakości miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w stabilnych PS. Ponadto planowane jest objęcie wsparciem co najmniej 228 podmiotów ekonomii społecznej, co ma zwiększyć możliwości realizacji przez nie celów i usług społecznych.

Czym jest Przedsiębiorstwo Społeczne (PS) – Przedsiębiorstwo społeczne to rodzaj organizacji biznesowej, której głównym celem nie jest maksymalizacja zysku dla jej właścicieli lub akcjonariuszy, ale generowanie pozytywnego wpływu na społeczeństwo, środowisko lub określoną grupę społeczną. Chociaż przedsiębiorstwa społeczne mogą osiągać zyski, są one reinwestowane w celu dalszego promowania ich społecznej lub środowiskowej misji, zamiast być wypłacane jako dywidenda akcjonariuszom lub inwestorom.

Projekt jest realizowany w odniesieniu do:
1. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)
2. Ustawa o spółdzielniach socjalnych z dnia 27 kwietnia 2006 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 1409 z późn. Zm.)

Warunki uczestnictwa

Nasze działania kierujemy do:

 • osób fizycznych w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym
 • członków grup inicjatywnych, osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego (JST) i jego jednostek organizacyjnych zamierzających powołać podmiot ekonomii społecznej/przedsiębiorstwo społeczne (PES/PS)
 • podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych
 • biznesu
 • podmiotów zatrudnienia socjalnego/ PUP/ otoczenia ES

Dla kogo miejsca pracy?

 • osób bezrobotnych (zarejestrowanych w PUP);
 • osób z niepełnosprawnością;
 • absolwentów Centrów Integracji Społecznej oraz absolwenta Klubów Integracji Społecznej;
 • osób o niskich dochodach (uprawnionych do świadczeń z pomocy społecznej);
 • osób uprawnionych do specjalnego zasiłku opiekuńczego;
 • osób starszych (które ukończyły 60 rok życia);
 • osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

Gdzie działamy?
nOWES działa w subregionie centralno-zachodnim tj. na obszarze powiatów lublinieckiego, tarnogórskiego oraz miast Bytom, Piekary Śląskie, Ruda Śląska i Katowice.

Wysokość wsparcia

Co oferujemy:

 • wsparcie finansowe na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy
 • maksimum 10 miejsc pracy/organizację;
 • wsparcie doradcze w założeniu i prowadzeniu PS

Co zyskujesz:

35 212,00 zł (utworzenie miejsca pracy) + 38 700,00 zł (utrzymanie miejsca pracy) = 73 912,00 zł/miejsce pracy przy zatrudnieniu na pełny etat; istnieje możliwość utworzenia miejsca pracy w wymiarze ½ lub ¾ etatu.(wg. stanu na 15.03.2024).

W przyszłych latach wartość stawki dotacji może zostać indeksowana.

Ważne: Utworzone miejsca pracy muszą zostać utrzymane przez okres 18 miesięcy; niezbędne jest zabezpieczenie dotacji w wysokości 130% przyznanego wsparcia na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy.

Dodatkowe formy wsparcia

 • Szkolenia zależne od zapotrzebowania PES, w tym m.in. prawne, księgowo podatkowe, kadrowe, osobowe
 • Doradztwo dostosowane do indywidualnych potrzeb w tym. m.in. pomoc w założeniu PES/PS, wsparcie w bieżącej działalności statutowej i gospodarczej PES/PS, uzyskaniu statusu PS, sieciowanie i współpracę międzysektorową, wsparcie biznesowe
 • Doradztwo specjalistyczne obejmujące m.in. tematykę prawną, księgowo-finansową, kadrową, osobową
 • Pakiety marketingowe do 11 000,00 zł
 • Pakiety rozwojowe do 7 000,00 zł
 • Targi Ekonomii Społecznej (możliwość zaprezentowania swoich towarów i usług przez PES i PS).

Informacja o naborze

Szczegółowa informacja o naborze do projektu znajduje się na oficjalnej stronie projektu pod linkiem.

Działania animacyjne

Weź udział w spotkaniu!

Dotacje na tworzenie miejsc pracy w fundacjach, stowarzyszeniach, spółkach z o.o. non profit – co warto wiedzieć.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej w partnerstwie z Rudzką Agencją Rozwoju „Inwestor” oraz Fundacją Animacji Społecznej i Ekonomii Społecznej zaprasza na spotkanie, na którym przedstawimy kluczowe informacje nt. możliwości wsparcia finansowego tworzenia miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej / przedsiębiorstwach społecznych.

Dla kogo: podmioty ekonomii społecznej (m.in. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, podmioty reintegracyjne, firmy społeczne etc.) wraz z otoczeniem ekonomii społecznej (miedzy innymi sektor nauki, biznesu, JST) z terenu: Katowic, Bytomia, Piekar Śląskich, Rudy Śląskiej, powiatu lublinieckiego i tarnogórskiego.

Kiedy: 24 maja 2024 w godz. 09:00 – 12:00.

Gdzie: ul. Michała Gierlotki 8 | 40-688 Katowice

Forma: on-line na platformie ZOOM

Zapisy: przez wypełnienie formularza

Kontakt: nowes@fundacjaases.pl, tel. 606416099

Spotkanie będzie świetną okazją, by:

 • dowiedzieć się o tym, jakie dotacje/dofinansowania będę dostępne dla przedsiębiorstw społecznych/podmiotów ekonomii społecznej w najbliższych miesiącach;
 • poznać kluczowe warunki skorzystania z dostępnych źródeł, w szczególności co się zmieniło w stosunku do poprzednich konkursów;
 • nawiązać kontakty, wymienić doświadczenia i budować kapitał społeczny.

Harmonogram form wsparcia

Nr projektu: UDA FESL.07.01 IZ.01 03 D0/23

Lp.DataTytuł/rodzaj
realizowanego wsparcia
MiejsceGodzinaProwadzącyLiczba uczestnikówUwagi
103.06.2024Dyżur
Animatora/ doradcy
Biuro NOWES
Ul. Wolności 6
41-700 Ruda Śląska
11..00-13.00Animator/
doradca
W zależności od zgłoszonego
zapotrzebowania
Dyżur w każdy roboczy
poniedziałek, środę i czwartek
203.06.2024Dyżur doradcyBiuro NOWES

Ul. Metalowców 13 budynek A2
lok. 207
41-500 Chorzów
13.00-15.00DoradcaW zależności od zgłoszonego
zapotrzebowania
Dyżur w każdy roboczy
poniedziałek i czwartek
303.06.2024Dyżur
Animatora/
doradcy
Biuro NOWES
Ul. Michała Gierlotki 8
40-688 Katowice
09.00-15.00Animator/
doradca
W zależności od zgłoszonego
zapotrzebowania
Dyżur w każdy roboczy poniedziałek,
środę i piątek
404.06.2024Dyżur specjalisy
ds. reintegracji
Biuro NOWES
Ul. Michała Gierlotki 8
40-688 Katowice
10.00-16.00Specjalista ds. reintegr.W zależności od zgłoszonego
zapotrzebowania
Dyżur w każdy roboczy wtorek i
czwartek
504.06.2024Dyżur doradcyBiuro NOWES

Ul. Metalowców 13 budynek A2
lok. 207
41-500 Chorzów
11.00-13.00DoradcaW zależności od zgłoszonego
zapotrzebowania
Dyżur w każdy roboczy
wtorek
605.06.2024Dyżur
animatora i doradcy
Biuro NOWES
Ul. Michała Gierlotki 8
40-688 Katowice
09.00-15.00Animator/
doradca
W zależności odzgłoszonego
zapotrzebowania
Dyżur w każdy roboczy
poniedziałek, środę i piątek
705.06.2024Dyżur doradcyBiuro NOWES

Ul. Metalowców 13 budynek A2
lok. 207
41-500 Chorzów
09.00-11.00DoradcaW zależności od zgłoszonego
zapotrzebowania
Dyżur w każdą środę
806.06.2024Dyżur specjalisty ds.
reintegracji
Biuro NOWES
Ul. Michała Gierlotki 8
40-688 Katowice
10.00-16.00Specjalista ds. reintegr.W zależności od
zgłoszonego
zapotrzebowania
Dyżur w każdy roboczy
wtorek i czwartek
906.06.2024Dyżur doradcyBiuro NOWES
Ul. Metalowców 13 budynek A2
lok. 207
41-500 Chorzów
13.00-15.00DoradcaW zależności od zgłoszonego
zapotrzebowania
Dyżur w każdy roboczy
poniedziałek i czwartek
1006.06.2024Dyżur
Animatora/ doradcy
Biuro NOWES
Ul. Wolności 6
41-700 Ruda Śląska
11..00-13.00Animator/
doradca
W zależności od zgłoszonego
zapotrzebowania
Dyżur w każdy roboczy
poniedziałek, środę i czwartek
1107.06.2024Dyżur
animatora i doradcy
Biuro NOWES
Ul. Michała Gierlotki 8 40-688 Katowice
09.00-15.00Animator/ doradcaW zależności od zgłoszonego zapotrzebowaniaDyżur w każdy roboczy poniedziałek, środę i piątek
1210.06.2024Dyżur
animatora i doradcy
Biuro NOWES
Ul. Michała Gierlotki 8 40-688 Katowice
09.00-15.00Animator/ doradcaW zależności od zgłoszonego zapotrzebowaniaDyżur w każdy roboczy poniedziałek, środę i piątek
1310.06.2024Dyżur doradcyBiuro NOWES
Ul. Metalowców 13 budynek A2 lok. 207
41-500 Chorzów
13.00-15.00DoradcaW zależności od zgłoszonego zapotrzebowaniaDyżur w każdy roboczy poniedziałek i czwartek
1410.06.2024Dyżur
Animatora/ doradcy
Biuro NOWES Ul. Wolności 6
41-700 Ruda Śląska
11..00-13.00Animator/ doradcaW zależności od zgłoszonego
zapotrzebowania
Dyżur w każdy roboczy
poniedziałek, środę i czwartek
1511.06.2024Dyżur specjalisty ds. reintegracjiBiuro NOWES
Ul. Michała Gierlotki 8 40-688 Katowice
10.00-16.00Specjalista ds. reintegr.W zależności od zgłoszonego zapotrzebowaniaDyżur specjalisty ds. reintegracji
1611.06.2024Dyżur doradcyBiuro NOWES
Ul. Metalowców 13 budynek A2 lok. 207
41-500 Chorzów
11.00-13.00DoradcaW zależności od zgłoszonego zapotrzebowaniaDyżur w każdy roboczy wtorek
1712.06.2024Dyżur
Animatora/ doradcy
Biuro NOWES Ul. Wolności 6
41-700 Ruda Śląska
11..00-13.00Animator/ doradcaW zależności od zgłoszonego
zapotrzebowania
Dyżur w każdy roboczy
poniedziałek, środę i czwartek
1812.06.2024Dyżur doradcyBiuro NOWES
Ul. Metalowców 13 budynek A2 lok. 207
41-500 Chorzów
09.00-11.00DoradcaW zależności od zgłoszonego zapotrzebowaniaDyżur w każdą środę
1912.06.2024Dyżur
animatora i doradcy
Biuro NOWES
Ul. Michała Gierlotki 8 40-688 Katowice
09.00-15.00Animator/ doradcaW zależności od zgłoszonego zapotrzebowaniaDyżur w każdy roboczy poniedziałek, środę i piątek
2013.06.2024Dyżur specjalisty ds. reintegracjiBiuro NOWES
Ul. Michała Gierlotki 8 40-688 Katowice
10.00-16.00Specjalista ds. reintegr.W zależności od zgłoszonego zapotrzebowaniaDyżur w każdy roboczy wtorek i czwartek
2113.06.2024Dyżur
Animatora/ doradcy
Biuro NOWES Ul. Wolności 6
41-700 Ruda Śląska
11..00-13.00Animator/ doradcaW zależności od zgłoszonego
zapotrzebowania
Dyżur w każdy roboczy
poniedziałek, środę i czwartek
2213.06.2024Dyżur doradcyBiuro NOWES
Ul. Metalowców 13 budynek A2 lok. 207
41-500 Chorzów
13.00-15.00DoradcaW zależności od zgłoszonego zapotrzebowaniaDyżur w każdy roboczy poniedziałek i czwartek
2314.06.2024Dyżur
animatora i doradcy
Biuro NOWES
Ul. Michała Gierlotki 8 40-688 Katowice
09.00-15.00Animator/ doradcaW zależności odzgłoszonego
zapotrzebowania
Dyżur w każdy roboczy poniedziałek, środę i piątek
2417.06.2024Dyżur
Animatora/ doradcy
Biuro NOWES Ul. Wolności 6
41-700 Ruda Śląska
11..00-13.00Animator/ doradcaW zależności od zgłoszonego
zapotrzebowania
Dyżur w każdy roboczy
poniedziałek, środę i czwartek
2517.06.2024Dyżur doradcyBiuro NOWES
Ul. Metalowców 13 budynek A2 lok. 207
41-500 Chorzów
13.00-15.00DoradcaW zależności od zgłoszonego zapotrzebowaniaDyżur w każdy roboczy poniedziałek i czwartek
2617.06.2024Dyżur
animatora i doradcy
Biuro NOWES
Ul. Michała Gierlotki 8 40-688 Katowice
09.00-15.00Specjalista ds. reintegr.W zależności od zgłoszonego zapotrzebowaniaDyżur w każdy roboczy poniedziałek, środę i piątek
2718.06.2024Dyżur specjalisty ds. reintegracjiBiuro NOWES
Ul. Michała Gierlotki 8 40-688 Katowice
10.00-16.00Animator/dora dcaW zależności od zgłoszonego zapotrzebowaniaDyżur w każdy roboczy wtorek i czwartek
2818.06.2024Dyżur doradcyBiuro NOWES
Ul. Metalowców 13 budynek A2 lok. 207
41-500 Chorzów
11.00-13.00DoradcaW zależności od zgłoszonego zapotrzebowaniaDyżur w każdy roboczy wtorek
2919.06.2024Dyżur
Animatora/ doradcy
Biuro NOWES Ul. Wolności 6
41-700 Ruda Śląska
11..00-13.00Animator/ doradcaW zależności od zgłoszonego
zapotrzebowania
Dyżur w każdy roboczy
poniedziałek, środę i czwartek
3019.06.2024Dyżur doradcyBiuro NOWES
Ul. Metalowców 13 budynek A2 lok. 207
41-500 Chorzów
09.00-11.00DoradcaW zależności od zgłoszonego zapotrzebowaniaDyżur w każdą środę
3119.06.2024Dyżur
animatora i doradcy
Biuro NOWES
Ul. Michała Gierlotki 8 40-688 Katowice
09.00-15.00Animator/ doradcaW zależności odzgłoszonego
zapotrzebowania
Dyżur w każdy roboczy poniedziałek, środę i piątek
3220.06.2024Dyżur specjalisty ds. reintegracjiBiuro NOWES
Ul. Michała Gierlotki 8 40-688 Katowice
10.00-15.00Specjalista ds. reintegr.W zależności odzgłoszonego zapotrzebowaniaDyżur w każdy roboczy wtorek i czwartek
3320.06.2024Dyżur doradcyBiuro NOWES
Ul. Metalowców 13 budynek A2 lok. 207
41-500 Chorzów
13.00-15.00DoradcaW zależności od zgłoszonego zapotrzebowaniaDyżur w każdy roboczy poniedziałek i czwartek
3420.06.2024Dyżur
Animatora/ doradcy
Biuro NOWES Ul. Wolności 6
41-700 Ruda Śląska
11..00-13.00Animator/ doradcaW zależności od zgłoszonego
zapotrzebowania
Dyżur w każdy roboczy
poniedziałek, środę i czwartek
3521.06.2024Dyżur
animatora i doradcy
Biuro NOWES
Ul. Michała Gierlotki 8 40-688 Katowice
09.00-15.00Animator/ doradcaW zależności odzgłoszonego zapotrzebowaniaDyżur w każdy roboczy poniedziałek, środę i piątek
3624.06.2024Dyżur
Animatora/ doradcy
Biuro NOWES Ul. Wolności 6
41-700 Ruda Śląska
11..00-13.00Animator/ doradcaW zależności od zgłoszonego
zapotrzebowania
Dyżur w każdy roboczy
poniedziałek, środę i czwartek
3724.06.2024Dyżur doradcyBiuro NOWES
Ul. Metalowców 13 budynek A2 lok. 207
41-500 Chorzów
13.00-15.00DoradcaW zależności od zgłoszonego zapotrzebowaniaDyżur w każdy roboczy poniedziałek i czwartek
3824.06.2024Dyżur
animatora i doradcy
Biuro NOWES
Ul. Michała Gierlotki 8 40-688 Katowice
09.00-15.00Animator/ doradcaW zależności od zgłoszonego zapotrzebowaniaDyżur w każdy roboczy poniedziałek, środę i piątek
3925.06.2023Dyżur specjalisty ds. reintegracjiBiuro NOWES
Ul. Michała Gierlotki 8 40-688 Katowice
10.00-16.00Specjalista ds. reintegr.W zależności od zgłoszonego zapotrzebowaniaDyżur w każdy roboczy wtorek i czwartek
4026.06.2024Dyżur
animatora i doradcy
Biuro NOWES
Ul. Michała Gierlotki 8 40-688 Katowice
09.00-15.00Animator/ doradcaW zależności od zgłoszonego zapotrzebowaniaDyżur w każdy roboczy poniedziałek, środę i piątek
4126.06.2024Dyżur
Animatora/ doradcy
Biuro NOWES Ul. Wolności 6
41-700 Ruda Śląska
11..00-13.00Animator/ doradcaW zależności od zgłoszonego
zapotrzebowania
Dyżur w każdy roboczy
poniedziałek, środę i czwartek
4226.06.2024Dyżur doradcyBiuro NOWES
Ul. Metalowców 13 budynek A2 lok. 207
41-500 Chorzów
09.00-11.00DoradcaW zależności od zgłoszonego zapotrzebowaniaDyżur w każdą środę
4327.06.2024Dyżur specjalisty ds. reintegracjiBiuro NOWES
Ul. Michała Gierlotki 8 40-688 Katowice
10.00-16.00Specjalista ds. reintegr.W zależności od zgłoszonego zapotrzebowaniaDyżur w każdy roboczy wtorek i czwartek
4427.06.2024Szkolenie „Przedsiębiorstwo Społeczne aspekty prawne i
praktyczne”
Biuro NOWES
Ul. Michała Gierlotki 8 40-688 Katowice
9.00-16.30TrenerZgodnie z listą zadeklarowanych uczestnikówTrener – zostanie wyłoniony
4527.06.2024Dyżur
Animatora/ doradcy
Biuro NOWES Ul. Wolności 6
41-700 Ruda Śląska
11..00-13.00Animator/ doradcaW zależności od zgłoszonego
zapotrzebowania
Dyżur w każdy roboczy
poniedziałek, środę i czwartek
4627.06.2024Dyżur doradcyBiuro NOWES
Ul. Metalowców 13 budynek A2 lok. 207
41-500 Chorzów
13.00-15.00DoradcaW zależności od zgłoszonego zapotrzebowaniaDyżur w każdy roboczy poniedziałek i czwartek

Kontakt